Statutul Forumului Democrat al Germanilor din România – Filiala Brașov

Din data de 05.05.2022

Art. 1Forumul Democrat al Germanilor din România – Filiala Brașov (F.D.G.R. Bv) este o filială a Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania (F.D.G.T.) persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea potrivit legilor române și prezentului statut.

Precizarea scopului și a obiectivelor propuse

Art. 2 – (1) În baza drepturilor și libertăților omului, general recunoscute, a prevederilor internaționale de protecție a minorităților naționale, ca și a Constituției României ale legilor țării și ale statutului, F.D.G.R.Bv, desfășoară o activitate politică, culturală, socială și de stimulare economică, care are ca scop păstrarea și dezvoltarea identității etno-culturale a minorității germane din Transilvania. F.D.G.R.Bv acordă o atenție deosebită educației în limba germană maternă.

(2) F.D.G.R.Bv este o organizație, care reprezintă interesele germanilor din municipiul Brașov în raport cu instituțiile statului român și ale altor țări, care se angajează pentru relații bune cu poporul român și cu celelalte minorități naționale.

Totodată F.D.G.R.Bv poate întocmi programe vizând administrația locală în ansamblul ei. Pe baza acestor programe, în condițiile legii și alături de partidele politice, cu aprobarea F.D.G.T, la alegerile locale, urmărind apoi realizarea programelor propuse

(3) F.D.G.R.Bv este o organizație locală a Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania (F.D.G.T.) care recunoaște statutul cadru și programul acestuia.

(4) Limba de lucru a F.D.G.R.Bv este limba germană.

Denumirea

Art. 3 – Denumirea filialei este Forumul Democrat al Germanilor din România – Filiala Brașov ( F.D.G.R.Bv).

Sediul

Art. 4 – F.D.G.R.Bv este înregistrată ca persoană juridică, cu statutul, sediul și cont bancar propriu. Sediul filialei se află în municipiul Brașov, str. dr. Gh. Baiulescu nr. 2.

Durata de funcționare a filialei

Art. 5 – Filiala se constituie pe termen nedeterminat.

Limba folosită în asociație

Art. 6 – Limba uzuală în filială este limba germană.

În raporturile cu autoritățile publice locale și centrale va fi folosită de regulă limba română.

Patrimoniul inițial al asociației

Art. 7 – Patrimoniul inițial al filialei este de 330 RON, reprezentat din aportul în numerar al asociaților, sumă ce va fi vărsată în contul bancar al filialei.

Categoriile de resurse patrimoniale ale filialei

Art. 8 – (1) Resursele patrimoniale ale filialei se constituie din:

 1. contribuțiile membrilor și a membrilor simpatizanți;
 2. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
 3. dividendele societăților comerciale care pot fi înființate, conform legii, de către filială;
 4. veniturile realizate din activități economice directe, desfășurate de filială;
 5. donații, sponsorizări și legate,
 6. resurse obținute de la bugetul local, de la bugetul județean și de la bugetul de stat;
 7. resursele obținute de la structurile ierarhic superioare ale F.D.G.R.Bv
 8. contribuțiile altor organizații;
 9. alte venituri prevăzute de lege.

Modul de dobândire și de pierdere a calității de membru, membru simpatizant și membru onorific

Art. 9 – Calitatea de membru al F.D.G.R.Bv poate fi dobândită de orice persoană care aparține minorității germane, dovedind această apartenență de regulă prin cunoașterea limbii germane și care are domiciliul sau reședința pe raza Municipiul Brașov și depune o cerere de aderare.

Art. 10 – În mod excepțional pot fi primiți ca membrii F.D.G.R.Bv cetățeni UE, care își declară apartenența la minoritatea germană din România, dovedind cunoștințele de limba germană și dispun de un domiciliu stabil pe raza Municipiului Brașov.

Art. 11 – Calitatea de membru al F.D.G.R.Bv se acordă de către Consiliul Director al acestuia, prin vot, în baza unei cereri de adeziune.

Fiecărui membru i se va elibera o legitimație de membru.

Art. 12 – Vârsta minimă pentru a putea deveni membru al F.D.G.R.Bv este de 18 ani.

Persoanele care nu au împlinit această vârstă și solicită primirea în filială, vor face parte din organizația de tineret care funcționează pe lângă F.D.G.R.BV.

Art. 13 – Consiliul Director F.D.G.R.Bv poate acorda titlul de membru de onoare unor persoane fizice sau juridice, care s-au remarcat prin reprezentarea intereselor minorității germane din Municipiul Brașov.

Membri onorifici nu au drept de vot.

Art. 14 – F.D.G.R.Bv poate primi în rândurile sale, în calitate de membri simpatizanți, cetățeni români de altă etnie decât cea germană precum și cetățeni străini și apatrizi cu domiciliul sau reședința în municipiul Brașov.

Membrii simpatizanți pot participa la toate acțiunile publice ale F.D.G.R.Bv, însă nu au drept de vot.

Art. 15 – (1) Membrii F.D.G.R.Bv au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociații profesionale și alte organizații, pot îndeplini funcții în cadrul administrației publice.

(2) Membrii F.D.G.R.Bv, care sunt și membri a unui partid politic sau ai unei organizații asimilate unui partid politic, nu pot face parte în același timp din Consiliul Director al asociației, nu pot fi angajați în funcții de conducere din cadrul aparatului executiv al F.D.G.R.Bv şi nu pot reprezenta asociația într-o funcție politică, cu excepția cazului, în care au obținut pentru aceasta aprobarea Consiliului Director al organizației F.D.G.R la nivel național.

Drepturile și obligațiile membrilor

Art. 16 – (1) Membrii F.D.G.R.Bv au toate drepturile care rezultă din scopul și obiectivele filialei și ale organizației tutelare F.D.G.T. În acest sens ei exercită dreptul de vot și au dreptul de a alege și a fi aleși în organele de conducere, administrare, disciplină și control ale filialei.

(2) Membrii F.D.G.R.Bv au următoarele drepturi:

 1. a) să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
 2. b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director;
 3. d) să aleagă și să fie aleși în comisia de cenzori;
 4. e) să beneficieze de programele inițiate de F.D.G.R.Bv;
 5. f) să participe la programele derulate de F.D.G.R.Bv;
 6. g) să beneficieze de serviciile F.D.G.R.Bv;
 7. h) să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de F.D.G.R.Bv;
 8. i) să aibă acces la spațiile și dotările F.D.G.R.Bv pentru organizarea unor activități culturale, educative, sportive în domeniile de interes ale F.D.G.R.Bv cu acordul prealabil al Consiliului Director
 9. j) alte drepturi prevăzute în regulamentele F.D.G.R.Bv.

Art. 17 – Membrii simpatizanți ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 17 lit. e) – j) din prezentul Statut.

Art. 18 – Obligațiile membrilor sunt următoarele:

 1. să respecte Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al F.D.G.R.Bv
 2. să plătească cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală
 3. să sprijine scopul și obiectivelor Asociației prin susținere morală și prin activități voluntare în cadrul programelor / proiectelor inițiate de F.D.G.R.Bv
 4. d) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de F.D.G.R.Bv

Art. 19 – 1) Calitatea de membru al F.D.G.R.BV se poate pierde în următoarele condiții:

 1. solicitarea în scris a retragerii;

2) prin excludere în următoarele situații:

 1. încălcarea, nerespectarea prevederilor statutare și a hotărârilor organelor de conducere ale F.D.G.R.Bv;
 2. în cazul persoanelor care fac parte din Consiliul Director al F.D.G.R.Bv, împiedicarea cu intenție, prin diferite mijloace, a desfășurării în condiții normale a activității Consiliului constatate de către F.D.G.T.;
 3. nerespectarea hotărârilor și statutelor F.D.G.R.Bv și sau a Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania (F.D.G.T.) și/sau a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.);
 4. neplata cotizației pe o perioadă mai mare de 24 luni și ignorarea a două somații scrise (poștale sau pe email) de plată a cotizației în termen de două luni;
 5. prejudicierea gravă a imaginii a F.D.G.T.Bv/F.D.G.T./F.D.G.R. sau oricărui alte organizații afiliate Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.);
 6. afirmarea unei ideologii extremiste care promovează xenofobia, antisemitismul și revizionismul;
 7. abaterea de la principiul toleranței, înțelegerii și respect etnic și religios;
 8. ofense aduse valorilor Constituției României și a valorilor UE, inclusiv Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare;
 9. condamnare penală definitivă, pentru infracțiune săvârșită cu intenție;
 10. condamnare penală definitivă pentru infracțiuni de corupție, delapidare, fraudă;
 11. interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă;
 12. în toate cazurile de retragere sau excludere, cotizația de membru plătită în avans va fi restituită fracționar doar la cererea scrisă a membrului cotizant retras/exclus.

3) Excluderea se hotărăște de Consiliul Director.

Art. 20 1) Consiliul Director poate hotărî suspendarea temporară din funcție a unui membru al Consiliului Director pana la proxima Adunare Generală, prin hotărâre a cel puțin 2/3 din membri prezenți.

2) Împotriva hotărârii se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare;

3) Contestația se soluționează de Adunarea Generală reunită.

4) De la data înregistrării hotărârii și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală reunită, calitatea de membru al F.D.G.R.Bv este suspendată.

Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale filialei

Art. 21 – Organele filialei sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;

Art. 22 – (1) Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor filialei.

(2) Adunarea Generală se întrunește în ședința ordinară cel puțin o dată pe an, la convocarea președintelui filialei sau a consiliului director.

(3) Adunarea Generală este legal constituită, indiferent de numărul participanților, dacă a convocarea a fot anunțată prin cel puțin două mijloace de comunicare: mass-media de limbă germană din România, prin newsletter F.D.G.R.Bv sau social media sau anunțare pe site-ul de internet F.D.G.R.Bv cu cel puțin 7 zile înaintea termenului, cu precizarea locului, a datei exacte și a ordinii de zi.

(4) În aceleași condiții de publicitate, președintele filialei sau consiliul director pot convoca Adunarea Generală extraordinară, când consideră necesar acest lucru.

(5) Adunarea Generală se poate întruni în format fizic, în format online sau hibrid (online și fizic), în funcție de ce stabilește consiliul director.

(6) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți. Nu există condiția unui cvorum în luarea deciziilor. În anumite situații, indicate în statut, hotărârile sunt luate cu voturile a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.

(7) Dreptul de vot activ și pasiv pentru membrii F.D.G.R.Bv este condiționat de plata cotizației anuale până la finalul anului anterior.

(8) Adunările Generale ale F.D.G.R.BV se desfășoară de regulă cu prezență fizică a membrilor. În cazul unor situații deosebite, constatate în prealabil de Consiliul Director Adunarea Generală se întrunește online sau în format hibrid. Platforma pentru care se optează trebuie astfel aleasă în așa fel ca să asigure tehnic accesul tuturor membrilor F.D.G.R.Bv. Aplicația de votare trebuie de asemenea aleasă astfel încât să ofere tuturor membrilor F.D.G.R.Bv acces, și să fie verificată și aprobată de consiliul director în ce privește siguranța și accesibilitatea ei cu includerea protecției datelor personale.

(9) Adunările Generale ordinare și extraordinare nu sunt întruniri publice.

Art. 23 – (1)Adunarea Generală are următoarele competențe:

 1. stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale filialei;
 2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. alegerea și revocarea președintelui filialei, a membrilor consiliului director precum reprezentanții F.D.G.R.Bv pentru Adunarea Generală a Reprezentanților Forumul Democrat al Germanilor din Județul Brașov care sunt aleși pentru o perioadă de patru ani;
 4. alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori;
 5. stabilirea cuantumului cotizației de membru, la propunerea consiliului director;
 6. stabilirea candidaturilor la alegerile locale desfășurate în Municipiul Brașov propuse de Consiliul Director, prin vot secret;
 7. modificarea actului constitutiv și a statutului filialei;
 8. achiziționarea sau înstrăinarea unor bunuri imobiliare (cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți);
 9. dizolvarea și lichidarea filialei precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare (cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți);
 10. orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Art. 24 – (1) Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al filialei;

 • Consiliul Director este ales de Adunarea Generală prin vot secret o dată la patru ani;
 • Consiliul Director este compus dintr-un număr de cel puțin 5 membri și cel mult 9 membrii, numărul membrilor este stabilit prin votul Adunării Generale înaintea alegerii noului Consiliu Director;
 • Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 • Mandatele Consiliului se prelungesc de drept în caz de forță majoră, dacă există imposibilitatea desfășurării alegerilor, cu până la 3 luni după încetarea forței majore;
 • în cazul în care calitatea unui membru al Consiliului Director încetează înainte de expirarea mandatului de patru ani, Consiliul Director poate propune un nou membru în Adunarea Generală. După votul Adunării Generale, noul reprezentant face parte din Consiliului Director. Durata mandatului este până la finalul mandatului întregului Consiliului Director.

Art. 25 – Consiliul Director este compus din:

 1. Președinte
 2. Vicepreședinte
 3. Trezorier
 4. Membri

Art. 26 – În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director:

 1. alege și revocă vicepreședintele Consiliului Director
 2. alege și revocă trezorierul Consiliului Director
 3. convocă ședințe ordinare și extraordinare ale Adunării Generale
 4. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada de la precedenta ședință a Adunării Generale, executarea bugetului de venituri, cheltuieli, bilanțul contabil, proiectele programelor filialei;
 5. încheie acte juridice în numele și pe seama F.D.G.R.Bv;
 6. aprobă organigrama și politica de personal ale filialei;
 7. propune Adunării Generale candidaturi pentru alegerile locale desfășurate în Municipiul Brașov;
 8. numește și revocă responsabilii compartimentelor de activitate, de regulă membri ai Consiliului Director (cultură, învățământ, politică locală, probleme sociale, de tineret etc.);
 9. acordă avizul motivat pentru candidații la funcțiile de director și director adjunct al școlilor din Municipiul Brașov cu predare în limba germană;
 10. numește și angajează personalul filialei, care răspunde de gospodărirea și integritatea bunurilor proprietate a F.D.G.R.Bv și/sau conduce activitatea financiar-contabilă a filialei și/sau desfășoară sau monitorizează desfășurarea de proiecte;
 11. alege și revocă reprezentanții pentru consiliile administrative ale învățământului în limba germană, locuri puse la dispoziție de către Primăria Brașov;
 12. alege și revocă reprezentanții în Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania (F.D.G.T.) și a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R) și pentru comisii de specialitate sau alte instituții și foruri din interiorul F.D.G.R;
 13. aprobă proiectele de finanțare depuse în numele F.D.G.R.Bv;
 14. acordă calitatea de membru sau de membru simpatizant al F.D.G.R.Bv;
 15. conferă titlul de membru de onoare;
 16. aprobă invitarea de oaspeți specialiști pe anumite subiecte, în ședințele Adunării Generale sau în ședințele Consiliului Director
 17. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;
 18. Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.
 19. Consiliul Director poate fi convocat în ședință extraordinară de cel puțin trei membri a Consiliului Director cu anunțarea datei, locului și ordinii de zi.

Art. 27 – (1) Adunarea Generală alege dintre membrii săi prin vot secret un președinte pentru o perioadă de patru ani.

(2) Președintele reprezintă filiala în raporturile cu terții și încheie acte juridice în numele F.D.G.R.Bv.

(3) În activitatea sa, președintele respectă hotărârile Consiliului Director și a Adunării Generale.

(4) Adunarea Generala dispune cu privire la utilizarea fondurilor financiare ale F.D.G.R.Bv și, colaborează cu trezorierul pentru buna desfășurare a programelor și proiectelor F.D.G.R.Bv.

(5) În cazul în care președintele nu-și poate exercita atribuțiile, acestea sunt preluate de vicepreședinte.

Art. 28 – (1) Vicepreședintele F.D.G.R.BV este ales de Consiliul Director.

(2) Vicepreședintele asociației este înlocuitorul președintelui, atunci când acesta este în imposibilitatea de a-și exercita funcția, caz în care vicepreședintele are aceleași atribuții, ca si președintele.

(3) În situații excepționale, în care nici președintele și nici vicepreședintele nu-și pot exercita atribuțiile, acestea sunt preluate de un membru al Consiliului Director, desemnat prin hotărârea Consiliului Director.

Art. 29 – (1) Trezorierul este ales de Consiliul Director pe o perioadă de patru ani.

(2) Trezorierul are următoarele atribuții:

 1. tine evidența tuturor veniturilor și cheltuielilor asociației;
 2. efectuează plăti, potrivit hotărârilor Consiliului Director;
 3. ține evidența cotizațiilor;
 4. colaborează cu comisia de cenzori;
 5. raportează Adunării Generale situația financiară a F.D.G.R.Bv;

(3) În activitatea sa este ajutat de un contabil.

(4) Atribuțiile trezorierului pot fi delegate unui salariat F.D.G.R.Bv care răspunde în fața Consiliului Director și a Adunării Generale.

Art. 30 – (1) Controlul financiar intern poate fi asigurat de către o comisie de cenzori, alcătuită din trei membri, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. Contabilul autorizat poate fi o persoană fizică autorizată sau juridică care nu este membru F.D.G.R.BV.

(2) Membrii comisiei de cenzori sunt aleși pentru o perioadă de patru ani.

(3) Atribuțiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei;
 2. întocmește rapoarte la cererea Consiliului Director, dar cel puțin o dată pe an;
 3. participă la cerere la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de regulamentul intern sau decise de Consiliul Director;
 5. Membrii comisiei de cenzori nu pot fi membri ai Consiliului Director.

Art. 31 (1) Consiliul Director se întrunește în ședința ordinară de regulă o dată pe lună sau cel puțin o dată la două luni în format fizic, online (videoconferințe) sau hibrid (fizic și prin videoconferință) la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a cel puțin trei membri a Consiliului Director.

(2) Consiliul Director adoptă hotărâri cu votul majorității simple (1/2 +1), în prezența a cel puțin jumătate dintre membri săi.

Art. 32 – Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al doilea, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate F.D.G.R.Bv, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Dizolvarea și Lichidarea

Art. 33 – „Forumul Democrat al Germanilor din România, Filiala Brașov“ se va dizolva:

 1. Prin Hotărâre Judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
 2. scopul sau activitatea F.D.G.R.Bv. a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 3. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 4. urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
 5. Prin hotărârea Adunării Generale.
 6. În alte situații prevăzute de lege.

Art. 34 – În cazul dizolvării filialei, bunurile deținute de aceasta se transmit organizației ierarhic superioare a F.D.G.R.Bv, iar dacă acest lucru nu este posibil, Bisericii Evanghelice C.A. din România.

Dispoziții finale

Art. 35 – Prezentul statut se completează în mod corespunzător cu dispozițiile cuprinse în statutul Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania. Prevederile prezentului statut, care contravin statutului forumului tutelar precum și hotărârilor acestuia, sunt nule de drept.